Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler

Informacje dotyczące struktury artykułu i przygotowania piśmiennictwa

 • Zgłaszane artykuły powinny mieć charakter naukowy, czyli powinny prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym.

 • Artykuł powinien przedstawiać obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).

 • Szczegółowe wytyczne i rekomendacje dotyczące struktury artykułu naukowego, układu i kolejności poszczególnych jego części, według których Autorzy powinni przygotować zgłaszany artykuł znajduje się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.

 • Przypisy i bibliografia powinny być przygotowane w stylu Chicago. Szczegółowe informacje na temat sporządzania przypisów i cytowanej literatury znajdują się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.

Kryteria kwalifikacji artykułów naukowych do publikacji

 • Uiszczenie opłaty za publikację artykułu.

 • Sporządzenie artykułu naukowego w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma określonemu w dziale Profil czasopisma.

 • Spełnienie standardów edytorskich poprzez przygotowanie artykułu naukowego w szablonie dostępnym w materiałach do pobrania.

 • Spełnienie standardów etycznych wymienionych poniżej poprzez podpisanie Deklaracji autorskiej zamieszczonej w materiałach do pobrania.

 • Uzyskanie dwóch recenzji z jednoznacznym wnioskiem wskazującym na bezwarunkowe dopuszczenie artykułu naukowego do publikacji lub jego opublikowaniu po wprowadzeniu poprawek przez Autora.

 • Odesłanie poprawionej wersji artykułu naukowego oraz odpowiedzi na recenzję sporządzonej w formularzu dostępnym w materiałach do pobrania w terminie podanym przez Redakcję. Standardowo czas na wniesienie poprawek wynosi siedem dni od momentu uzyskania informacji przez Autora o wynikach dwóch recenzji.

Standardy etyczne

 • Zgłaszane artykuły naukowe powinny mieć oryginalny charakter, nie mogą być wcześniej publikowane, ani być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

 • Afiliacja i wkład poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego powinien być ujawniony (zapora ghostwriting i guest authorship).

 • Źródła finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub źródła jego powstania powinny być ujawnione poprzez podanie informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zapora financial disclosure).

 • W celu wypełnienia standardów etycznych Autorzy proszeni są o podpisanie deklaracji autorskiej dostępnej w materiałach do pobrania oraz ujawnienie afiliacji i ewentualnych źródeł finansowania poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w szablonie z wymogami redakcyjnymi dostępnym w materiałach do pobrania (dwa pierwsze przypisy dolne w niniejszym dokumencie).

 • Główną odpowiedzialność za dostarczone informacje ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

 • Wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające Autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

 • Zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl):

  • z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;

  • z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Newsletter

Wyszukiwarka